Obchodné podmienky spoločnosti ŽijemeSportem.cz s.r.o.
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou ŽijemeSportem.cz s.r.o.


Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ŽijemeSportem.cz s.r.o., so sídlom Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29382076, zapísaná v obchodnom registri v oddiele C., vložka 37806 na registrovom súde v Ostrave a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).


Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v znení noviel.


Obchodné podmienky


Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.


Predávajúci je obchodná spoločnosť ŽijemeSportem.cz s.r.o., so sídlom Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29382076, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostravě, oddiel C., vložka 37806. ŽijemeSportem.cz s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Zpracování osobních údajů - informační povinnost (GDPR)

více o GDPR v odkaze - Zpracování osobních údajů


Kúpna zmluva


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.


Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá, v prípade zmlúv:

 • poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť ; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14 dňovej lehote sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho https://www.zijemesportom.sk


Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informovať. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.


Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky platia vo znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho k dátumu kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nie je dôvod na nemožnosť jej uzavretia. Kúpou zákazník súhlasí s odoslaním obchodnej komunikácie.

2. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi archivovať a reprodukovať. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

3. Sťažnosť kupujúcich prejednáva predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamace@zijemesportem.cz. Informácie o sťažnostiach kupujúceho odosiela predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský preukaz sa vykonáva v rámci jeho kompetencie príslušným živnostenským úradom. Dohľad nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia okrem iného vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona v obmedzenom rozsahu.

5. Tieto obchodné podmienky sú platné, ako sú uvedené na internetovej stránke Predajcu v deň kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nie je dôvod na nemožnosť jej uzavretia.

6. V prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa spotrebiteľ môže tiež obrátiť na mimosúdne riešenie sporov. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť aj na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tieto Zmluvné podmienky sú určené na nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou ŽijemeSportem.cz s.r.o.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1. 2014