Reklamační podmínky

Reklamační řád

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost ŽijemeSportem.cz s.r.o., se sídlem Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29382076, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 37806. ŽijemeSportem.cz s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkům našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruční podmínky
Na veškeré dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu dvou let od převzetí zboží. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady které nebyly viditelné při zakoupení zboží. Dvouletá záruka se nevztahuje na zboží prodáváno odběrateli na IČO k zajištění jeho podnikatelské činnosti- v tomto případě se záruční lhůta zkracuje na jeden rok od zakoupení.

Kde zboží reklamovat

Reklamace zboží zasláním výrobku

Své právo na reklamaci zboží můžete uplatnit písemně a zasláním zboží na adresu:

  • ŽijemeSportem.cz s.r.o.
  • Mečnikovova 1254/10
  • 703 00  Ostrava - Vítkovice

Reklamace zboží na dálku

Objednané zboží lze reklamovat také na dálku (přes e-mail), je však nutno popsat typ závady a pořídit fotky případně video vadného místa. Fotky musí být průkazné a musí být vidět zřejmá závada výrobku. Reklamace tímto způsobem je rychlá a efektivní, jak pro kupujícího, tak prodávající. Bez řádné fotodokumentace, popisu závady a prokázání vady výrobku nemůžou být reklamace na dálku uznány.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní jméno Prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, pokud jde o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou av záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokumentu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je třeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Poškození přepravou

V případě zjištění, že po rozbalení zásilky, jejíž obal je na první pohled v pořádku došlo k poškození zásilky během přepravy, nás informujte o této skutečnosti bez zbytečných průtahů. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu. Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace. Poškozenou zásilku je třeba nahlásit u dopravce nejpozději do dvou pracovních dnů.

Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. srpna 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.