Reklamačný poriadokVšeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci je obchodná spoločnosť ŽijemeSportem.cz s.r.o., se sídlem Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 02679868, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostravě, oddiel B., vložka 37806. ŽijemeSportem.cz s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Záručné podmienky
Na všetok dodávaný tovar poskytujeme záruku po dobu dvoch rokov od prevzatia tovaru. Záruka je poskytovaná na chyby vzniknuté pri výrobe a výrobné chyby ktoré neboli viditeľné pri zakúpení tovaru. Dvojročná záruka sa nevzťahuje na tovar predáva odberateľovi na IČO na zabezpečenie jeho podnikateľskej činnosti- v tomto prípade sa záručná lehota skracuje na jeden rok od zakúpenia.

Kde zboží reklamovat

Reklamace zboží zasláním výrobku

Své právo na reklamaci zboží můžete uplatnit písemně a zasláním zboží na adresu:

  • ŽijemeSportem.cz s.r.o.
  • Mečnikovova 1254/10
  • 703 00  Ostrava - Vítkovice

Reklamácia tovaru na diaľku

Objednaný tovar je možné reklamovať aj na diaľku (cez e-mail), je však nutné opísať typ závady a zaobstarať fotky prípadne video chybného miesta. Fotky musia byť preukázateľné a musí byť vidieť zrejmá závada výrobku. Reklamácia týmto spôsobom je rýchla a efektívna, ako pre kupujúceho, tak predávajúci. Bez riadnej fotodokumentácie, popisu závady a preukázanie chyby výrobku nemôžu byť reklamácie na diaľku uznané.


Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

  • vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvyVybavenie reklamácie

V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou av záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovar a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Poškodenie prepravou

V prípade zistenia, že po rozbalení zásielky, ktorej obal je na prvý pohľad v poriadku došlo k poškodeniu zásielky počas prepravy, nás informujte o tejto skutočnosti bez zbytočných prieťahov. Odporúčame zaobstarať fotodokumentáciu poškodeného tovaru a obalu. Je tiež nutné ponechať si obal a výplne zásielky pre prípadné neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie. Poškodenú zásielku je potrebné nahlásiť u dopravcu najneskôr do dvoch pracovných dní.

Oneskorené reklamácie bohužiaľ nie je možné uznať, lebo už nie je možné dopátrať, či k poškodeniu skutočne došlo pri preprave alebo až u zákazníka doma.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2011. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.